Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Od 25 maja 2018 r. zaczęło być stosowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

W związku z powyższym państwa Unii Europejskiej dostosowują swoje prawo wewnętrzne do tego rozporządzenia. Dokument daje m. in. Kościołom i innym związkom wyznaniowym możliwość stosowania prawa wewnętrznego w tym zakresie, pod warunkiem dostosowania już istniejących przepisów kościelnych do nowego rozporządzenia unijnego (art. 91 RODO).

Konferencja Episkopatu Polski zreformowała dotychczas obowiązujące w Kościele katolickim w Polsce przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które były rozproszone w wielu szczególnych aktach prawnych. Dekret ogólny KEP, po sprawdzeniu przez Stolicę Apostolską, został ogłoszony w dniu 30 kwietnia 2018 r. W ten sposób nastąpiło ujednolicenie i dostosowanie przepisów dotychczas istniejących w Kościele katolickim w Polsce już od kilkudziesięciu lat.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.).

Wykładnią dla przetwarzania danych osobowych przez "Diakonię Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej" jest Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydany przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r.

Nowe przepisy UE dały także możliwość powołania przez Kościoły i związki wyznaniowe organów nadzorczych (inspektorów danych osobowych). Konferencja Episkopatu Polski, skorzystawszy z nowych możliwości prawnych, powołała ks. Piotra Kroczka na urząd Kościelnego Inspektora Danych Osobowych (https://kiod.episkopat.pl/). Poszczególne diecezje i prowincje zakonne mają także możliwość powoływania diecezjalnych inspektorów danych osobowych. Dotyczy to także publicznych stowarzyszeń wiernych. W zielonogórsko-gorzowskiej funkcję tę pełni ks. prof. Tadeusz Stanisławski.

Diecezjalny Inspektor Danych Osobowych w zielonogórsko-gorzowskiej:

ks. kan. dr hab. Tadeusz STANISŁAWSKI, prof. UZ
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kuria Diecezjalna
Powstańców Wlkp. 1, 65-075 Zielona Góra

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Publiczne stowarzyszenie wiernych
„Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”
ul. Obywatelska 1
65-736 Zielona Góra
tel. 506 952 941
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przedstawiciel Administratora Danych:
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej
ks. Dariusz Korolik
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Stosownie do Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim, wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 r., podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu KEP, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r., dalej: „Dekret”, przekazujemy następujące informacje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest publiczne stowarzyszenie wiernych „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” z siedzibą w Zielonej Górze ul. Obywatelska 1 65-736 Zielona Góra (dalej: „Administrator”).

2. Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
a) organizacji, promocji i prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie oraz pracy formacyjno-wychowawczej w ciągu roku w grupach Ruchu Światło-Życie;
b) informowania o bieżących wydarzeniach Ruchu Światło-Życie;
c) prowadzenia bazy członków, animatorów i odpowiedzialnych w Ruchu Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

3. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

a) dane osobowe (np. imię i nazwisko, data urodzenia),
b) dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail),
c) informacje o przeżytych rekolekcjach,
d) informacje o przynależność do określonej diakonii lub o gotowości do określonej posługi (muzycznej, liturgicznej, itp.),
e) informacje o wspólnocie, do której Pani/Pan należy,
f) dane o członkach rodziny (dotyczy Domowego Kościoła)
g) informacje o przynależności do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
h) informacje osobowe wymagane prawem przy organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

i) wizerunek osoby utrwalony na zdjęciu lub filmie.

4. Podstawę prawną przetwarzania stanowi w tym przypadku art. 7 ust. 1 pkt 1 Dekretu, czyli Pani/Pana zgoda. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane do czasu cofnięcia Pani/Pana zgody, przy czym zgodę może Pan/Pani cofnąć w dowolnym momencie;

5. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych wewnątrz struktury organizacyjnej Administratora będą mieć wyłącznie upoważnieni przez Administratora pracownicy/współpracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora odbiorcom poza strukturą Administratora - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) Parafia, do której Pani/Pan należy,
b) Wspólnota, do której Pani/Pan należy,
c) Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem,
d) Krajowe struktury "Diakonii Ruchu Światło-Życie", w których Pani/Pan posługuje lub zamierza posługiwać,
e) urzędy i instytucje państwowe i samorządowe w zakresie określonym przez prawo (np. Kuratorium Oświaty, Inspektor Sanitarny itp.)
f) firmy ubezpieczeniowe, z którymi Diakonia podpisuje umowę na ubezpieczenie

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych,
b) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
c) prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem,

d) prawo wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
e) prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Kościelny Inspektorat Danych Osobowych).

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, który mógłby skutkować zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym decyzji opartych na profilowaniu.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.