Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Oaza dziecięca i młodzieżowa

Oaza Dzieci Bożych i Oaza Młodzieżowa to grupy formacyjne dla dzieci i młodych ludzi
pragnących pogłębiać swoje relacje z Jezusem. Raz w tygodniu spotykają się, by wspólnie
uczestniczyć w Eucharystii, a także formować się zgodnie z charyzmatem Ruchu Światło-
Życie.

HISTORIA

            Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła według nauczania Soboru
Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku i powołania. Ruch Światło-Życie. Poprzez
odpowiednią dla każdej z tych grup formację Ruch Światło-Życie wychowuje dojrzałych
chrześcijan i służy odnowie Kościoła przez przekształcanie parafii we wspólnoty wspólnot.

DUCHOWOŚĆ

Ruchu Światło-Życie została wyrażona w “Drogowskazach Nowego Człowieka”:

            JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca;
Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował.

            NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka
oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się
Jej, rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.

            DUCH ŚWIĘTY namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha
Świętego, który sprawił, że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego skierowanego w
miłości i posłuszeństwie ku Ojcu; dlatego chcę prowadzić życie w Duchu, poddając się Jego
tchnieniu i mocy.

            KOŚCIÓŁ – wspólnota pielgrzymującego ludu Bożego, zjednoczona z Ojcem przez
Syna w Duchu Świętym jest jedynym środowiskiem życia, w którym może rozwijać się
Nowy Człowiek; chcę wrastać coraz głębiej w tę braterską wspólnotę poprzez żywą komórkę
grupy w ramach Kościoła lokalnego, który jest znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła
powszechnego.

            SŁOWO BOŻE stanie się dla mnie światłem życia, jeżeli będę podejmował stały
wysiłek zachowania go, pójścia za nim i czynienia go słowem życia; chcę karmić się nim jak
najczęściej szczególnie poprzez osobiste i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świętego.

            MODLITWA jest oddechem Nowego Życia, wielkim przywilejem i radością Nowego
Człowieka, źródłem mocy i dziełem Ducha Świętego w nas; dlatego chcę być wierny
praktyce codziennego Namiotu Spotkania.


            LITURGIA, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejowanym miejscem spotkania
z Chrystusem w Duchu Świętym, znakiem objawiającym i urzeczywistniającym tajemnicę
Kościoła – wspólnoty oraz źródłem i szczytem jego życia; dlatego chcę zawsze jak najpełniej w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu liturgicznym
według zaleceń soborowej odnowy liturgii.

            ŚWIADECTWO słowa i życia jest nakazem Pana, który chce, aby światłość nasza
świeciła przed ludźmi i dlatego obiecał nam moc Ducha Świętego, abyśmy mogli stać się jego
świadkami; ufając tej mocy i modląc, się o nią chcę przy każdej okazji wyznawać Chrystusa,
mojego Pana i Zbawiciela.

            NOWA KULTURA polega na uwolnieniu człowieka od wszystkiego, co poniża jego
godność, oraz na rozwijaniu wartości osoby i wspólnoty we wszystkich dziedzinach życia;
jest ona dziś bardzo potrzebną formą świadectwa i ewangelizacji; moim świadectwem w tej
dziedzinie będzie więc ofiara całkowitej abstynencji od alkoholu, tytoniu i wszelkich
narkotyków oraz szerzenie kultury czystości i skromności jako wyrazu szacunku dla osoby.

            AGAPE czyli piękna miłość, którą Duch Święty rozlewa w sercach naszych, dzięki
której osoba może odnaleźć się w pełni przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24) dla Boga
i bliźnich, jest najwyższą formą świadectwa i urzeczywistniania się osoby; dlatego poprzez
stałą metanoię, przekreślanie swego egoizmu, naśladowanie Chrystusowego Krzyża, chcę
wdrażać się w postawę bezinteresownej służby – diakonii, służąc na wzór Syna Człowieczego
wspólnocie Kościoła oraz wszystkim braciom, zwłaszcza najmniejszym i uciśnionym.


PROGRAM FORMACYJNY

Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie uczniów Jezusa (deuterokatechumenat) a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w Kościele i świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia, to trzy etapy drogi formacyjnej Ruchu Światło-Życie na wszystkich poziomach formacji. Jednymi z podstawowych metod realizacji programu formacyjnego są oaza rekolekcyjna i mała grupa formacyjna.


MAŁA GRUPA FORMACYJNA

            Zazwyczaj liczy do 8 członków, którzy raz w tygodniu wspólnie uczestniczą w Eucharystii, a potem odbywają spotkanie formacyjne w salkach parafialnych. Spotkanie to w zależności od etapu formacji przybiera różne formy, ale jego podstawą jest zgłębianie treści Pisma Świętego i konfrontowanie ich z naszym życiem. postanowień na najbliższy tydzień mających na celu pozbycia się problemu z naszego życia. Spotkanie formacyjne trwa ok. godziny. Prowadzi je animator bądź osoba bardziej zaawansowana formacyjnie w stosunku do grupy. Można wyodrębnić 3 etapy spotkania: Widzieć – ukazanie pewnego problemu, dzielenie się realizacją postanowień z poprzedniego spotkania. Osądzić – czytanie fragmentów Pisma Świętego, konfrontacja problemu, z tym, co na ten
temat mówi do nas Bóg. Działać – refleksja na temat obecności problemu w naszym życiu i sposobów jego rozwiązania, podjęcie.REKOLEKCJE
            W okresie wakacji letnich organizowane są rekolekcje, które trwają 15 dni. Tematami przewodnim poszczególnych dni są tajemnice różańca świętego. Rekolekcje są punktem kulminacyjnym formacji rocznej, gdyż to właśnie tam, z dala od domu, najpełniej przeżyć można spotkanie z osobowym Jezusem.