Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Członkowie diakonii moderacji

Moderator Diecezjalny
Ks. Dariusz Korolik
Moderator DK
ks. Ryszard Stankiewicz
Ekonom stowarzyszenia
Ewa Juryk
Para Diecezjalna
Joanna i Paweł Gradziukowie
Animator UKChS
ks. Arkadiusz Cygański
Moderator Oaz Dorosłych
ks. Wojciech Oleśków

Artykuł 10 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

1. Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i całym Ruchem Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.

2. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

a) Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

b) moderatorzy i odpowiedzialni diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

c) ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ,

d) przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 32 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło- Życie”,

e) osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej

3. Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.

4. Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

5. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

6. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego. W spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności z głosem doradczym mogą także uczestniczyć moderatorzy zakonni zakonów i zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Ojciec Franciszek w Podręczniku ORD napisał, że „celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten stawia wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu”.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności, dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii czy środowisk Ruchu w duchu jedności.

Podstawą zaangażowania na rzecz jedności „pozostaje zawsze jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu służebnej postawy wobec prawdy.

O jedności w Ruchu przypomina nam pewien znak, który w naszej świadomości jest głęboko wyryty i każdy Oazowicz zna go doskonale. Słowa „FOS-ZOE”, wpisane w krzyż, oznaczają, że Światło Jezusa Chrystusa ma tak przenikać nasze życie, aż będziemy mogli mówić o jednym. Niby prosta i oczywista sprawa, jednak już nieraz przekonałem się, że o oczywistościach warto mówić często i głośno, ponieważ o nich najczęściej zdarza się nam zapomnieć.

Diakonia Jedności nie jest miejscem obrony własnych interesów. Nie jest płaszczyzną wykazywania własnych racji. Nie jest dla ludzi poświęcających się dla idei. Nie warto wspominać o aktywistach i oazowych „karierach”. Diakonia Jedności powinna gromadzić osoby świadome zadań, jakie mają do spełnienia w diecezji.

O tę świadomość warto powalczyć. Żeby członkowie Diakonii Jedności wiedzieli, co jest ich zadaniem, i nie budzili się od czasu do czasu ze słowami: „co ja tutaj robię?”. Żeby członkowie Ruchu wiedzieli, po co mają (albo powinni mieć) Diakonię Jedności.

Członkowie Diecezjalnej Diakonii Jedności

Członkowie z urzędu:

 1. Członkowie z urzędu:

  1. ks. Dariusz Korolik – moderator diecezjalny
  2. Joanna Gradziuk – para diecezjalna Domowego Kościoła
  3. Paweł Gradziuk – para diecezjalna Domowego Kościoła
  4. ks. Ryszard Stankiewicz – moderator Domowego Kościoła
  5. ks. Roman Litwińczuk – moderator DOR
  6. Ewa Juryk – ekonom stowarzyszenia/odpowiedzialna DOR
  7. Piotr Juryk - odpowiedzialny DOR
  8. ks. Damian Drop – moderator DDE
  9. Julia Szabunia – odpowiedzialna DDE
  10. ks. Jakub Świątek – odpowiedzialny DFD
  11. ks. Damian Swiniarek – moderator DDM
  12. Weronika Bołbot – odpowiedzialna DDM
  13. ks. Bartosz Warwarko – moderator DDL
  14. Dariusz Juryk – odpowiedzialny DDL
  15. Andrzej Pytlik – moderator DDMis
  16. Oliwia Sakuta – odpowiedzialna DDMis
  17. ks. Łukasz Żołubak – moderator DDMuz
  18. Kornelia Pukacka – odpowiedzialna DDMuz
  19. ks. Wojciech Oleśków – moderator DWD
  20. Barbara Wijatkowska – odpowiedzialna DWD
  21. ks. Sławomir Szocik – moderator DDW
  22. Mariola Graczyk – odpowiedzialna DDW
  23. Mariusz Graczyk – odpowiedzialny DDW
  24. ks. Dariusz Orłowski – moderator DDŻ
  25. Agnieszka Domowicz – odpowiedzialna DDŻ
  26. Rafał Domowicz – odpowiedzialny DDŻ
  27. ks. Łukasz Sławiński – moderator DDD
  28. Julia Czop – odpowiedzialna DDD
  29. ks. Tomasz Dragańczuk – moderator DKS
  30. Michał Tomaszewski – odpowiedzialny DKS
  31. ks. Arkadiusz Cygański - delegat Unii Kapłanów

  Osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii (29 maja 2021)

  1. Marzena Kruszakin
  2. Mariusz Kruszakin
  3. Dominika Majka
  4. Violetta Stożek
  5. Romuald Stożek