Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Artykuł 10 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

1. Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i całym Ruchem Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.

2. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

a) Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

b) moderatorzy i odpowiedzialni diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

c) ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ,

d) przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 32 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło- Życie”,

e) osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej

3. Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.

4. Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

5. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

6. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego. W spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności z głosem doradczym mogą także uczestniczyć moderatorzy zakonni zakonów i zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Ojciec Franciszek w Podręczniku ORD napisał, że „celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten stawia wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu”.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności, dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii czy środowisk Ruchu w duchu jedności.

Podstawą zaangażowania na rzecz jedności „pozostaje zawsze jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu służebnej postawy wobec prawdy.

O jedności w Ruchu przypomina nam pewien znak, który w naszej świadomości jest głęboko wyryty i każdy Oazowicz zna go doskonale. Słowa „FOS-ZOE”, wpisane w krzyż, oznaczają, że Światło Jezusa Chrystusa ma tak przenikać nasze życie, aż będziemy mogli mówić o jednym. Niby prosta i oczywista sprawa, jednak już nieraz przekonałem się, że o oczywistościach warto mówić często i głośno, ponieważ o nich najczęściej zdarza się nam zapomnieć.

Diakonia Jedności nie jest miejscem obrony własnych interesów. Nie jest płaszczyzną wykazywania własnych racji. Nie jest dla ludzi poświęcających się dla idei. Nie warto wspominać o aktywistach i oazowych „karierach”. Diakonia Jedności powinna gromadzić osoby świadome zadań, jakie mają do spełnienia w diecezji.

O tę świadomość warto powalczyć. Żeby członkowie Diakonii Jedności wiedzieli, co jest ich zadaniem, i nie budzili się od czasu do czasu ze słowami: „co ja tutaj robię?”. Żeby członkowie Ruchu wiedzieli, po co mają (albo powinni mieć) Diakonię Jedności.

Członkowie Diecezjalnej Diakonii Jedności

Członkowie z urzędu:

 1. Ks. Adrian Put – moderator diecezjalny
 2. Anna Mazurek – para diecezjalna Domowego Kościoła
 3. Mariusz Mazurek – para diecezjalna Domowego Kościoła
 4. Ks. Roman Litwińczuk – moderator Domowego Kościoła
 5. Ks. Paweł Grzesiak – moderator DDE
 6. Dorota Kuszyńska – odpowiedzialna DDE
 7. Karolina Licznar – odpowiedzialna DFD
 8. ks. Jakub Świątek – moderator DDM
 9. Ks. Adma Czeponis – moderator DDL
 10. Piotr Michalski – odpowiedzialny DDL
 11. Ks. Andrzej Pytlik – moderator DDMis
 12. Oliwia Bilińska – odpowiedzialna DDMis
 13. Ks. Łukasz Parniewski – moderator DDMuz
 14. Justyna Kozłowska – odpowiedzialna DDMuz
 15. Beata Puślecka – odpowiedzialna DOR
 16. Tomasz Puślecki – odpowiedzialny DOR
 17. ks. Tomasz Sałatka – moderator DWD
 18. Karolina Sinkiewicz – odpowiedzialna DWD
 19. Ks. Sławomir Szocik – moderator DDW
 20. Mariola Graczyk – odpowiedzialna DDW
 21. Mariusz Graczyk – odpowiedzialny DDW
 22. Ks. Dariusz Orłowski – moderator DDŻ
 23. Katarzyna Gazińska – odpowiedzialna DDŻ
 24. Wojciech Gaziński – odpowiedzialny DDŻ
 25. Ewa Juryk – ekonom stowarzyszenia
 26. ks. Bartosz Warwarko – moderator DKS
 27. Julia Zator – odpowiedzialna DKS

Osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii (23 września 2017)

 1. Joanna Gradziuk
 2. Paweł Gradziuk
 3. Ewa Hadryś
 4. Marzena Kruszakin
 5. Mariusz Kruszakin

Osoby stale zapraszane na spotkania DDJ na podstawie § 10 punkt 6 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

 1. Agnieszka Domowicz – kierownik Fundacji Światło-Życie ośrodek w Zielonej Górze
 2. Rafał Domowicz – rzecznik Fundacji Światło-Życie ośrodek w Zielonej Górze
 3. Piotr Juryk – skarbnik Domowego Kościoła
 4. Julia Skowrońsa – odpowiedzialna Szkoły Animatora
 5. Michał Socha – duktor animatorów