Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

Artykuł 10 statutu stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej”

1. Zadaniem Diecezjalnej Diakonii Jedności jest wspomaganie Moderatora Diecezjalnego w kierowaniu DIAKONIĄ DIECEZJALNĄ i całym Ruchem Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, troska o jedność Ruchu oraz o wierność jego charyzmatowi.

2. W skład Diecezjalnej Diakonii Jedności, której przewodniczy Moderator Diecezjalny, wchodzą:

a) Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Domowego Kościoła,

b) moderatorzy i odpowiedzialni diecezjalnych diakonii specjalistycznych,

c) ekonom DIAKONII DIECEZJALNEJ,

d) przedstawiciele znajdujących się na terenie diecezji instytutów i stowarzyszeń, których źródłem powstania i życia jest charyzmat Ruchu Światło-Życie, a które szczegółowo zostały opisane w § 32 Statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło- Życie”,

e) osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Diecezjalną Kongregację Diakonii w liczbie przez nią określonej

3. Posiedzenia Diecezjalnej Diakonii Jedności zwołuje Moderator Diecezjalny.

4. Moderator Diecezjalny jest zobowiązany do zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym, jeśli zwróci się o to co najmniej połowa członków Diecezjalnej Diakonii Jedności.

5. Uchwały Diecezjalnej Diakonii Jedności są podejmowane zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, przy obecności co najmniej połowy członków składu Diecezjalnej Diakonii Jedności, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

6. W posiedzeniach Diecezjalnej Diakonii Jedności mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone przez Moderatora Diecezjalnego. W spotkaniach Diecezjalnej Diakonii Jedności z głosem doradczym mogą także uczestniczyć moderatorzy zakonni zakonów i zgromadzeń zakonnych działających na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Ojciec Franciszek w Podręczniku ORD napisał, że „celem diakonii jest budowanie jedności w Duchu Świętym. Jedność wyznacza cel wszelkiej diakonii Ruchu. Cel ten stawia wszystkich w relacji diakonijnej, służebnej. Jeżeli wszyscy przyjmują postawę diakonii, służby w odniesieniu do planu Ojca, objawionego i realizowanego przez Syna, wtedy może powstać jedność w Duchu”.

W szczególny sposób służy temu celowi Diakonia Jedności, dlatego wśród innych diakonii zajmuje pozycję centralną. Koordynuje ona i inspiruje działalność wszystkich diakonii czy środowisk Ruchu w duchu jedności.

Podstawą zaangażowania na rzecz jedności „pozostaje zawsze jedność, którą musimy odnaleźć w sobie, jedność wyrażająca się w przyjęciu służebnej postawy wobec prawdy.

O jedności w Ruchu przypomina nam pewien znak, który w naszej świadomości jest głęboko wyryty i każdy Oazowicz zna go doskonale. Słowa „FOS-ZOE”, wpisane w krzyż, oznaczają, że Światło Jezusa Chrystusa ma tak przenikać nasze życie, aż będziemy mogli mówić o jednym. Niby prosta i oczywista sprawa, jednak już nieraz przekonałem się, że o oczywistościach warto mówić często i głośno, ponieważ o nich najczęściej zdarza się nam zapomnieć.

Diakonia Jedności nie jest miejscem obrony własnych interesów. Nie jest płaszczyzną wykazywania własnych racji. Nie jest dla ludzi poświęcających się dla idei. Nie warto wspominać o aktywistach i oazowych „karierach”. Diakonia Jedności powinna gromadzić osoby świadome zadań, jakie mają do spełnienia w diecezji.

O tę świadomość warto powalczyć. Żeby członkowie Diakonii Jedności wiedzieli, co jest ich zadaniem, i nie budzili się od czasu do czasu ze słowami: „co ja tutaj robię?”. Żeby członkowie Ruchu wiedzieli, po co mają (albo powinni mieć) Diakonię Jedności.

Członkowie Diecezjalnej Diakonii Jedności

Członkowie z urzędu:

 1. ks. Dariusz Korolik – moderator diecezjalny/moderator DFD
 2. Joanna Gradziuk – para diecezjalna Domowego Kościoła
 3. Paweł Gradziuk – para diecezjalna Domowego Kościoła
 4. ks. Ryszard Stankiewicz – moderator Domowego Kościoła
 5. ks. Roman Litwińczuk – moderator DOR
 6. Ewa Juryk – ekonom stowarzyszenia/odpowiedzialna DOR
 7. Piotr Juryk - odpowiedzialny DOR
 8. Magdalena Talaga – odpowiedzialna DFD
 9. ks. Damian Drop – moderator DDE
 10. Julia Szabunia – odpowiedzialna DDE
 11. ks.Damian Swiniarek – moderator DDM
 12. Weronika Bołbot – odpowiedzialna DDM
 13. ks. Bartosz Warwarko – moderator DDL
 14. Dariusz Juryk – odpowiedzialny DDL
 15. ks. Andrzej Pytlik – moderator DDMis
 16. Oliwia Sakuta – odpowiedzialna DDMis
 17. ks. Łukasz Żołubak – moderator DDMuz
 18. Kornelia Pukacka – odpowiedzialna DDMuz
 19. ks. Wojciech Oleśków – moderator DWD
 20. Barbara Wijatkowska – odpowiedzialna DWD
 21. ks.Sławomir Szocik – moderator DDW
 22. Mariola Graczyk – odpowiedzialna DDW
 23. Mariusz Graczyk – odpowiedzialny DDW
 24. ks. Dariusz Orłowski – moderator DDŻ
 25. Agnieszka Domowicz – odpowiedzialna DDŻ
 26. Rafał Domowicz – odpowiedzialny DDŻ
 27. Julia Czop – odpowiedzialna DDD
 28. ks. Tomasz Dragańczuk – moderator DKS
 29. Michał Tomaszewski – odpowiedzialny DKS
 30. ks. Arkadiusz Cygański - delegat Unii Kapłanów

Osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii (21.10.2023r.)

 1. Renata Bielicz
 2. Marek Bielicz
 3. Anna Mazurek
 4. Mariusz Mazurek
 5. Barbara Stadler

Osoby wybrane na trzyletnią kadencję przez Kongregację Diakonii (21.10.2023r.)

 1. Renata Bielicz
 2. Marek Bielicz
 3. Anna Mazurek
 4. Mariusz Mazurek
 5. Barbara Stadler