Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ks. Wojciech Oleśków
Barbara Wijatkowska

Wspólnoty w diecezji

1. Oaza Dorosłych w Jordanowie
Choć historycznie pierwsze spotkanie OD Jordanowo to październik 2017 r., zaczyn tej wspólnoty był aktywny od października 2015 r. kiedy powstała OD Świebodzin. W skład wspólnoty Świebodzińskiej, której współzałożycielem był ks. Tomasz Sałatka, wchodziły osoby z Jordanowa, które przez pewien czas uczestniczyły w spotkaniu obu wspólnot. Wracając z pierwszego Dnia Skupienia Oaz Dorosłych w kwietniu 2017 padł pomysł, żeby powstała druga wspólnota w Jordanowie. Do czasu pandemii wspólnoty spotykały się osobno, choć Agapa była jedna. Od października 2020 r. jest to już jedna wspólnota spotykająca się przeważnie w pierwsze piątki miesiąca w Kościele Jordanowie. Odpowiedzialna za wspólnotę Karolina Sinkiewicz tel. 609 727 579
 
2. Oaza Dorosłych Rzepin
Wspólnota Oazy Dorosłych w Rzepinie powstała kilka lat temu z inicjatywy księdza Norberta Lasoty. Rzepin jest środowiskiem oazowym, wiec kilaka dorosłych osób poczuło pragnienie aby się dalej formować w Ruchu i została założona Oaza Dorosłych. Początkowo spotkania odbywały się co dwa tygodnie. Czas pandemii oraz tempo życia osób ze wspólnoty spowodowało, że teraz spotkania odbywają się raz w miesiącu. Na spotkaniach w tym roku omawiamy listy św. Pawła. Najpierw jest ogólna egzegeza a następnie dzielimy się na dwie grupy i następuje echo Słowa. Kilka razy w roku wspólnie przeżywamy Namiot Spotkania. Odpowiedzialna za wspólnotę Anna Polińska tel. 501 202 374 opiekunem jest ks. Damian Wierzbicki
 
3. Oaza Dorosłych Gorzów
Oaza dorosłych w parafii pw. Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie Wielkopolskim odpowiedzialny: ks. Barnaba Dębicki odpowiedzialny świecki: Aleksandra Bedka tel. 513 225 637 
Wspólnota powstała w grudniu 2022 r. 
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie (planowo I i III niedziela miesiąca, ale to zależy od kalendarza a świąt, uroczystości. Wszystko dogadujemy na bieżąco na obecnie) - niedziele o godz. 19.00 w Wieczerniku parafii 
 
Obecnie rozpoczęliśmy formację na konspekcie „Wprowadzenie w Biblię jako historię zbawienia”.
 
4. Oaza dorosłych Zielona Góra/Sulechów
Nasza oaza spotyka się od ponad 10 lat. Jesteśmy wspólnotą wędrującą w naszych szeregach mamy ludzi z Zielonej Góry, Sulechowa, Międzyrzecza i Lubska
Zaczynaliśmy w parafii św. Józefa Oblubieńca w Zielonej Górze a naszym moderatorem był ksiądz - dziś biskup - Adrian Put. Wraz z nim przenieśliśmy się do parafii św. Stanisława Kostki (Zielona Góra), gdzie naszym moderatorem został ks. Łukasz Malec. Obecnie naszym opiekunem jest ks. Wojtek Oleśków a spotykamy się w parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Sulechowie.
 
Przez ponad 10 lat towarzyszyły nam różne konspekty Ruchu Światło - Życie. Obecnie rozważamy postacie Starego Testamentu w historii zbawienia. Dzielimy się też Słowem z osobistego Namiotu Spotkania.
Jesteśmy grupą ludzi, która mimo codziennych trudności chce się razem modlić i wzajemnie budować. Na przestrzeni lat zmieniał się skład osobowy, ale pragnienie wspólnej drogi do świętości jest wciąż takie same. Odpowiedzialna za wspólnotę Wiesia 696 686 524. 

Historia Oazy Dorosłych

 Zgodnie z założeniem ks. Franciszka Blachnickiego Ruch Światło-Życie, jako chrześcijański i ewangeliczny ruch formacyjny, pragnie pomagać ludziom każdego wieku i stanu w dążeniu do dojrzałej wiary (por. Oaza nowego życia pierwszego stopnia. Podręcznik, Kraków 2009, s. 7). Dlatego też ważnym doświadczeniem dla całego Ruchu stała się odbywająca się w dniach 16–18 XI 2018 r. w Centrum Ruchu w Krościenku n. D. VIII Kongregacja Diakonii, która była poświęcona tematowi formacji osób dorosłych w Ruchu.

            Zbierała ona doświadczenia ponad stu wspólnot dorosłych utożsamiających się z naszym Ruchem, tak w Polsce, jak i poza jej granicami, przekazane najpierw w ankietach wypełnionych w ramach przygotowań do obrad, a następnie – w wypowiedziach delegatów. Niniejsze uwagi stanowią podsumowanie i dopełnienie zarówno rozeznania przeprowadzonego przez delegatów z 25 diecezji odnoszącego się do istniejących na ich terenie wspólnot dorosłych, jak też obrad i wniosków samych uczestników Kongregacji.

            Ponieważ Ruch Światło-Życie postrzegany jest często przede wszystkim jako propozycja dla młodzieży lub małżeństw, dlatego ciągle warto podkreślać fakt obecności w tymże Ruchu wspólnot formacyjnych ludzi dorosłych. Szczególnie ważną rolę w tym względzie odgrywa świadomość postrzegania miejsca i znaczenia wspólnot dorosłych przez moderatorów odpowiedzialnych za cały Ruch czy też za Domowy Kościół, tak na szczeblu diecezji, jak i rejonu oraz parafii. Jednym z ważnych sposobów integracji wspólnot dorosłych z całym Ruchem jest udział tych wspólnot w diecezjalnych czy też rejonowych dniach wspólnoty, wraz z podejmowaniem przez nie choćby drobnych posług na rzecz wszystkich uczestników dnia wspólnoty.

            Wspólnoty dorosłych Ruchu Światło-Życie są miejscem duchowego rozwoju dla wszystkich dorosłych, którzy nie uczestniczą w formacji wspólnot diakonijnych Ruchu bądź w kręgach małżeńskich Domowego Kościoła, niezależnie od ich sytuacji życiowej. Uprzywilejowaną drogą formacji przeznaczoną dla małżonków w Ruchu Światło-Życie żyjących w związkach sakramentalnych są kręgi Domowego Kościoła, ze względu na pielęgnowaną w nich duchowość mającą swoje źródło w sakramencie małżeństwa stanowiącym podstawę trwałości tworzących je rodzin. Powyższą zasadę należy traktować jako podstawowy punkt odniesienia, akceptując w szczególnych sytuacjach obecność poszczególnych małżonków we wspólnotach dorosłych, po uprzednim rozeznaniu, czy nie jest ona motywowana w sposób podważający znaczenie chrześcijańskiego pojmowania wspólnoty małżeńskiej.

            Wspólnoty dorosłych istniejące w ramach Ruchu Światło-Życie opierającego swój program na drodze formacji katechumenalnej są również miejscem nawrócenia i chrześcijańskiej przemiany życia dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Taka gruntowna formacja dokonująca się w braterskiej wspólnocie Kościoła, bazująca na rozważaniu słowa Bożego i mająca doprowadzić do pełnego uczestnictwa w liturgii, jest odpowiednim miejscem duchowego wzrastania tych, którym podjęte w przeszłości decyzje życiowe zamknęły możliwość więzi eucharystycznej z Chrystusem i Kościołem. Wspólnota dorosłych czy to samotnych, czy małżonków (niezależnie od ich sytuacji), jako środowisko katechumenalne, podejmuje trud wieloletniego towarzyszenia takim osobom na drodze duchowej przemiany i powrotu do możliwości pełnego korzystania z życia sakramentalnego we wspólnocie Kościoła.

            Jeśli chodzi o program formacyjny wspólnot dorosłych Ruchu Światło-Życie, to należy zauważyć, że właśnie dorośli w pierwszym rzędzie są adresatami wypracowanej przez ks. Franciszka Blachnickiego formacji podstawowej Ruchu opartej na zasadach katechumenalnych i obejmującej etap ewangelizacji, deuterokatechumenatu i diakonii.„Powyższe etapy formacji do dojrzałej postawy wiary powinni przejść wszyscy Zarysowany program formacyjny może więc być realizowany na kilku poziomach: dziecięcym, młodzieżowym, pomaturalnym (studenci, młodzież pracująca zawodowo), ludzie dorośli. Dla dzieci w wieku szkoły podstawowej istnieje osobny program formacji deuterokatechumenalnej związany z oazą dzieci Bożych. (…) Program dla tych trzech poziomów będzie w zasadzie identyczny, trze­ba będzie tylko poczynić pewne adaptacje dla uwzględnienia stopnia roz­woju psychicznego oraz specyfiki środowiska, w ramach którego trzeba podejmować próbę realizacji powołania chrześcijańskiego i dojrzałej wiary”. (Ks. F. Blachnicki, Oaza nowego życia pierwszego stopnia. Podręcznik, Kraków 2009, s. 11 n.). Dla osób, które kiedyś już przeszły – częściowo lub w całości – tę drogę, można zastosować (analogicznie jak w Domowym Kościele) zasadę zakładającą, że na nowym etapie życia i w nowych okolicznościach formacja katechumenalna znów staje się aktualną formułą prowadzącą do osiągnięcia chrześcijańskiej dojrzałości. Dla tych zaś, którzy po przebyciu formacji podstawowej proponowanej przez Ruch trwają w jego wspólnotach diakonijnych, właściwym programem będą propozycje formacji permanentnej co roku opracowywanej przez Centrum Ruchu bądź też programy konkretnych diakonii specjalistycznych Ruchu.

            Do najczęściej stosowanych form ewangelizacji i jednocześnie włączenia do wspólnoty osób dorosłych, oprócz rozmów indywidualnych, należą rekolekcje ewangelizacyjne, tzw. seminarium odnowy wiary oraz kurs Alpha – odbywające się zasadniczo w rytmie cotygodniowych spotkań, a także pięciodniowa oaza ewangelizacji.

            Według uczestników Kongregacji Diakonii „oaza 15-dniowa to diament i perła” naszego Ruchu. Jej czas trwania wynika zarówno z racji teologicznych, jak i psychologicznych. Przeżycie intensywnego czasu w „środowisku życia według Ducha” pozwala doświadczyć, że „jest możliwe zerwanie z różnymi nawykami, z modą i stylem postępowania narzuconym przez środowisko pogańskie. Trzeba wykazać, że chrześcijanie są zdolni do stworzenia wła­snego stylu życia według Ducha i że ten styl przynosi prawdziwą, głęboką radość i wyzwolenie” (Ks. F. Blachnicki, Oaza nowego życia pierwszego stopnia. Podręcznik, Kraków 2009, s. 46). Pojawiające się konkretne inicjatywy skracania oaz 15-dniowych najczęściej nie uwzględniają teologiczno-pedagogicznych założeń ich programu ani jego struktury. Jak uczy doświadczenie, pomocny w podjęciu decyzji o uczestnictwie w piętnastodniowej oazie przez osoby dorosłe może być fakt zorganizowania jej w atrakcyjnym krajobrazowo miejscu i w ośrodku o odpowiednim standardzie.

            Wciąż aktualne są słowa Jana Pawła II skierowane do naszego Ruchu: „Prawdziwie Boża była myśl ks. Blachnickiego, by ten Ruch związać z parafią” (List Ojca Świętego z okazji 30-lecia poświęcenia Matce Kościoła Ruchu «Światło-Życie», 4 VI 2003 r.) Dotyczy to również wspólnot dorosłych i stanowi sytuację modelową. Należy jednak zauważyć, że często ludzie, zwłaszcza na początkowym etapie formacji, idą tam, gdzie doświadczają rozwoju życia duchowego, co pociąga za sobą fakt ich zaangażowania w parafii, w której się formują. Nie pomniejszając wagi oraz znaczenia międzyparafialnych wspólnot dorosłych, sposób i czas wprowadzenia w życie przyjętego modelu należy pozostawić rozeznaniu osób odpowiedzialnych za te wspólnoty oraz moderatorów Ruchu. W trakcie Kongregacji Diakonii pojawiły się relacje na temat funkcjonowania wspólnot wielopokoleniowych. Ich trwanie w charyzmacie naszego Ruchu, z uwzględnieniem formacji właściwej dla wieku i stanu życia, stanowi bardzo cenne doświadczenie zakorzenienia wspólnoty formacyjnej w środowisku życiowym człowieka, a jednocześnie jest przykładem, że przynależność do Ruchu może być wyborem obejmującym całe jego życie. Na koniec pragniemy wyrazić naszą wdzięczność Bogu za czas wspólnej modlitwy i refleksji oraz doświadczenie jedności, które towarzyszyły obradom VIII Kongregacji Diakonii. Ufamy, że praca dokonująca się zarówno na etapie jej przygotowania w poszczególnych diecezjach, jak również we wspólnocie zgromadzonych delegatów w dniach 16–18 XI w Krościenku, pomoże w umacnianiu świadomości, że program naszego Ruchu jest przeznaczony dla osób każdego wieku i stanu dążących do osiągnięcia chrześcijańskiej dojrzałości. Mamy także nadzieję, że trud włożony w rozeznawanie danego nam charyzmatu światło-życie będzie stanowił nowy impuls rozwoju wspólnot dorosłych identyfikujących się z naszym Ruchem.