Ruch Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

REGULAMIN REKOLEKCJI OAZOWYCH

 1. Rekolekcje oazowe są organizowane przez  Diakonię Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.
 2. Na rekolekcjach oazowych dziećmi i młodzieżą opiekują się moderatorzy i animatorzy (wychowawcy), tworzący diakonię wychowawczą Oazy, którzy spełniają warunki wymagane przez prawo dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.
  1. Rekolekcje są organizowane w ośrodkach spełniających wymogi Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, noclegi odbywają się w pokojach wieloosobowych, a uczestnikom zapewniane jest pełne wyżywienie i ubezpieczenie.
  2. Wypoczynek jest zgłoszony do Lubuskiego Kuratorium Oświaty.
 3. Uczestnicy znajdują się pod opieką animatorów (wychowawców), stosują się do ich poleceń. Wychodzą poza teren ośrodka wyłącznie pod opieką animatora.
 4. Podział grup i rozlokowanie w pokojach ustala na miejscu diakonia wychowawcza uwzględniając wiek uczestników i cel budowania wspólnoty ze wszystkimi.
 5. Zasady korzystania z pomieszczeń i sprzętów ośrodka, boiska, itp. oraz zasady zachowania się podczas wycieczek określa na miejscu diakonia wychowawcza i każdy uczestnik stosuje się do nich.
  1. uczestnicy są zobowiązani do szanowania wyposażenia ośrodka oraz rzeczy należących do współuczestników oraz diakonii wychowawczej,
  2. uczestnicy mają również obowiązek poinformowania diakonii wychowawczej o wszelkich zauważonych usterkach czy nieprawidłowościach,
  3. jeżeli podczas trwania wypoczynku ulegnie zniszczeniu mienie ośrodka, współuczestnika czy diakonii wychowawczej z winy uczestnika, wszelkie koszty związane z naprawą czy zakupem pokrywają opiekunowie prawni uczestnika.
 6. Każdy uczestnik zabiera ze sobą Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, różaniec i notatnik. Osoby grające zabierają instrumenty, a służba liturgiczna – alby lub komże.
 7. Chłopcy zabierają długie spodnie, dziewczęta – dłuższe sukienki lub spódnice, jest to nasz odświętny strój podczas Mszy Świętej i modlitwy.
 8. Rekolekcje są czasem wyciszenia, w którym chcemy pogłębić więź z ludźmi i Bogiem, dlatego z telefonów i sprzętu multimedialnego korzystamy jedynie w czasie wolnym, za zgodą diakonii wychowawczej.
  1. czasem wolnym nie jest cisza nocna, określona przez diakonię wychowawczą ramami czasowymi i zawarta w szczegółowym planie dnia rekolekcji; czasem wolnym nie są także wspólne punktu programu, włączając w to także posiłki,
  2. diakonia wychowawcza zastrzega sobie możliwość przechowywania telefonów i sprzętu multimedialnego uczestników w zabezpieczonym miejscu, gdy ci w nieodpowiednim czasie i formie będą go nadużywać.
  3. diakonia wychowawcza może ograniczyć używanie telefonów i sprzętu multimedialnego w szczytowych i ważnych momentach rekolekcji, które są ważne dla ich prawidłowego przeżycia.
 9. Jedną z form wychowania podczas wyjazdu jest podejmowanie przez uczestników dyżurów – porządkowego, liturgicznego, modlitewnego itp. Wyjazd na rekolekcje oznacza zgodę i gotowość uczestnika do zaangażowania się w nie wraz z grupą.
 10. Troska o zdrowie i bezpieczeństwo uczestników podczas trwania rekolekcji spoczywa na diakonii wychowawczej.
  1. podpisując kartę uczestnictwa, opiekunowie prawni zgadzają się na leczenie szpitalne, zabiegi diagnostyczne i operacje w przypadku zagrożenia życia i zdrowia dziecka,
  2. opiekunowie prawni wyrażają również zgodę na przewożenie, w razie potrzeby, dziecka do lekarza prywatnym samochodem,
  3. o podjęciu każdego z tych działań opiekunowie prawni będą powiadomieni telefonicznie,
  4. uczestnicy mają obowiązek informować wychowawców o złym samopoczuciu i wszelkich problemach zdrowotnych,
  5. w razie potrzeby podania leków, przeprowadzona zostanie konsultacja z lekarzem oraz opiekunem prawnym,
  6. po  przyjeździe uczestnicy deponują wszystkie leki w wyznaczonym przez kierownika wypoczynku bezpiecznym miejscu.
 11. Podczas trwania rekolekcji obowiązuje żywienie zbiorowe.
  1. organizator nie przewiduje specjalnie dostosowanej diety do potrzeb uczestnika, chyba, że kierują tym przesłanki zdrowotne np. uczulenia, nietolerancja pewnych składników żywnościowych. W takim wypadku informacja o potrzebie dostosowania diety do potrzeb uczestnika musi być podana już przy zapisie na oazę,
  2. przy specjalnej diecie opiekunowie prawni powinni zatroszczyć się o odpowiednie składniki żywnościowe lub po konsultacji z kierownikiem wypoczynku ustalić formę żywienia oraz jej dodatkowe finansowanie.
 12. W czasie rekolekcji organizowane są wycieczki autokarowe oraz piesze wycieczki w góry, wyjścia nad jezioro. Organizator zapewnia opiekę przewodnika górskiego oraz ratownika wodnego w miejscach, w których jest to wymagane.
 13. Rekolekcje trwają odpowiednią ilość dni.
  1. ze względu na charakter i program Oazy nie przewiduje się późniejszego przyjazdu czy wcześniejszego odjazdu,
  2. przyjeżdżając na Oazę, decydujemy się uczestniczyć w całym programie rekolekcji.
 14. Ze względu na program i charakter rekolekcji, organizator nie przewiduje odwiedzin.
 15. Podczas oazy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz korzystania z innych używek. Zakaz dotyczy wszystkich przebywających na rekolekcjach, a więc także kadrę wychowawczą.
 16. Wydalenie uczestnika z rekolekcji odbywa się:
  1. w przypadku nagminnego łamania przez niego regulaminu, po wcześniejszych upomnieniach i informacjach skierowanych do uczestnika oraz jego opiekunów prawnych,
  2. zarówno w przypadku wydalenia z rekolekcji, jak i w razie konieczności wcześniejszego wyjazdu, opiekunowie prawni mają obowiązek odebrać dziecko z rekolekcji osobiście, podpisując stosowne oświadczenie.
 17. W przypadku rezygnacji z rekolekcji na 20 dni przed rozpoczęciem wypoczynku, organizator ma prawo do zachowania 50% wpłaty za rekolekcje, na pokrycie poniesionych kosztów organizacji rekolekcji. Jeśli rezygnacja nastąpi w dzień rozpoczęcia rekolekcji lub w późniejszym terminie lub uczestnik zostanie z rekolekcji wydalony, wpłata za rekolekcje nie jest zwracana.
 18. Uczestnicy pełnoletni posiadają te same prawa i obowiązki co uczestnicy niepełnoletni, stosują się do tych samych zasad i przestrzegają regulaminu.
 19. Rodzice i uczestnicy podpisując kartę uczestnika deklarują, że zaznajomili się z regulaminem rekolekcji i go akceptują.                                                      

Na oazie wprowadza się następujący system nagradzania i karania.

Nagrody wprowadza się za:

  •  wzorowe przestrzeganie regulaminów i zaangażowanie w przeżywanie rekolekcji oazowych
  • wzorowe wypełnianie powierzonych zadań
  • realizację własnych inicjatyw i pomysłów, które ubogacają rekolekcje oazowe
  • dobrowolną pomoc animatorom lub uczestnikom

Nagrody:

  • pochwały i wyróżnienia od animatora grupy;
  • pochwały i wyróżnienia na forum oazy od księdza moderatora;
  • listy gratulacyjne do rodziców ;
  • dyplomy i drobne upominki wręczane na zakończenie oazy.

Kary wprowadza się za:

  • nieprzestrzeganie regulaminów oazy;
  • zachowanie i postępowanie zagrażające życiu i bezpieczeństwu własnemu lub innych uczestników oazy;
  • aroganckie zachowanie wobec opiekunów i kolegów;
  • agresję słowną i przemoc wobec kolegów i koleżanek;
  • palenie papierosów, spożywanie alkoholu, zażywanie środków odurzających.

Stosowane kary:

  • upomnienie animatora;
  • upomnienie na forum przez księdza moderatora;
  • odsunięcie od wybranych zajęć;
  • praca społeczna na rzecz oazy;
  • powiadomienie rodziców i ks. Proboszcza o niewłaściwym zachowaniu;
  • wydalenie z oazy